Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 • O nas
  • Charakterystyka KBP
  • Warto Wiedzieć
  • Gwarancja Ubezpieczeniowa
  • Certyfikat WIT
  • Nasze Atuty
  • Dorobek
 • Nasza oferta
  • Terminy 2017
  • Terminy 2018
  • Kraje Biblijne
  • Kraje Biblijne
   • Ziemia Święta - 7 dni
   • Ziemia Święta - 7 dni noclegi w Betlejem
   • Ziemia Święta - 8 dni
   • Ziemia Święta - 9 dni
   • Ziemia Święta - 9 dni noclegi w Betlejem
   • Ziemia Święta - 12 dni
   • Ziemia Święta i Synaj
   • Ziemia Święta i Jordania - 12 dni
   • Ziemia Święta i Egipt - 14 dni
   • Ziemia Święta, Synaj i Jordania - 14 dni
   • Ziemia Święta, Egipt i Jordania - 16 dni
   • Egipt i Jordania - 10 dni
   • Egipt i Jordania - 10 dni
  • Sankturaia Europy
   • Sanktuaria Europy - Samolot
   • Sanktuaria Europy - Autokar
   • Hiszpania i Portugalia
   • Fatima i Santiago de Compostela
   • Fatima i Lizbona
   • Francja i Szwajcaria
   • Francja
   • Włochy
   • Rzym
   • Rzym *
   • Medjugorie
   • Inne Programy
  • Kraje i Sanktuaria Ameryki
   • Meksyk Standard
   • Meksyk Poszerzony
   • Meksyk Centralny
   • Meksyk z Jukatanem
   • Meksyk i USA
   • Peru i Boliwia
   • Wschodnie Wybrzeże USA
   • Zachodnie Wybrzeże USA
   • Wschodnie i Zachodnie Wybrzeże USA
  • Szlaki Apostolskie
   • Turcja
   • Grecja
  • Kresy
   • Ukraina
   • Inne Programy
  • Imprezy na Życzenie
 • Dokumenty
  • Procedury
   • Warunki Uczestnictwa
   • Umowa - Zgłoszenie
  • Warunki Uczestnictwa
  • Umowa - Zgłoszenie
  • Cennik
 • Informacje dla pielgrzymów
  • Ogólne
  • Ubezpieczenia
  • Przeloty
  • Bagaże
  • Zasady Bezpieczeństwa
  • Zakupy
 • Inne
  • Literatura Tematyczna
 • Nasi przewodnicy
 • Nasze hotele
 • Nasza galeria
 • Ciekawe linki
 • Kontakt
  • Katolickie Biuro Pielgrzymkowe
  • Biuro Agencyjne w Gdyni
  • Godziny Otwarcia
  • Konto Bankowe
 

W A R U N K I    U C Z E S T N I C T W A  W  P I E L G R Z Y M K A C H

O R G A N I Z O W A N Y C H  P R Z E Z 

K A T O L I C K I E  B I U R O  P I E L G R Z Y M K O W E

(ważne od 01.01.2015 r.)

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Warunki Uczestnictwa, wraz z programem wybranej pielgrzymki i Umową – Zgłoszeniem stanowią integralną część zawieranej umowy przez Katolickie Biuro Pielgrzymkowe (zwane dalej KBP) z Klientem.
 2. Zawarcie umowy następuje w wyniku podpisania wypełnionego druku Umowy – Zgłoszenia i wpłacenia zaliczki.
 3. KBP informuje Klienta o warunkach lokalnych i zdrowotnych wybranej pielgrzymki. Klient oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia udział w pielgrzymce. Klienci, którzy ukończyli 70 lat lub mający kłopoty ze zdrowiem dołączają do Umowy – Zgłoszenia zaświadczenie lekarskie (zgodę na wyjazd). Kobiety w ciąży powinny przed podpisaniem umowy zasięgnąć opinii lekarskiej i uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań na wyjazd.
 4. W sytuacjach spowodowanych "siłą wyższą" od KBP niezależną, KBP może zmienić termin pielgrzymki lub trasę przelotu (przejazdu) oraz treść programu albo pielgrzymkę odwołać. Jeśli Klient nie przyjmie innych propozycji KBP, biuro zwraca mu pieniądze wpłacone na pielgrzymkę.
 5. Odwołanie pielgrzymki z powodu niewystarczającej ilości Klientów (samolotowa – minimum 25 osób, autokarowa – minimum 35 osób) może nastąpić nie później jak 12 dni przed datą planowanego rozpoczęcia.
 6. KBP zastrzega sobie prawo zmiany ceny pielgrzymki po zawarciu umowy tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione: a) wzrostem kosztów transportu, b) wzrostem opłat urzędowych, podatków lub opłat lotniskowych czy załadunkowych, c) wzrostem kursów walut. Decyzja o zmianie ceny nie może nastąpić później jak 21 dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki. Decyduje data stempla pocztowego, e-maila lub faksu wysłanego do Klienta.
 7. W krajach Unii Europejskiej można legitymować się dowodem osobistym, w pozostałych korzystamy z paszportu, który musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Osoby udające się do Izraela posiadające w paszporcie stempel Syrii, Libanu, Iranu, Libii lub Emiratów Arabskich powinny wymienić paszport.

II. PŁATNOŚCI

1. Płatności za pielgrzymkę, należy dokonywać na konto bankowe KBP, podając nazwisko i imię klienta, rodzaj i termin pielgrzymki. Opłaty bankowe (pocztowe) uiszcza Klient.

Bank PKO BP Oddział w Warszawie. Numery kont:
        a) Płatności w PLN 42 1020 1013 0000 0402 0265 1024

        b) Płatności w USD 52 1020 1013 0000 0002 0265 1040
        c) Płatności w EUR 16 1020 1013 0000 0102 0265 1057

        Kod SWIFT: BPKOPLPW

2. Zaliczkę 1000 PLN (3500 PLN▲) Klient wpłaca w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy. Pozostałą należność reguluje nie później jak 30 (60▲) dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki.

3. W razie zawarcia umowy w terminie krótszym niż 40 (45▲) dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki, należy dokonać od razu pełnej wpłaty. Przekroczenie terminu płatności bez zgody KBP lub dokonanie niepełnej wpłaty może być traktowane jako rezygnacja bez winy KBP.

4. Ceny pielgrzymek podawane są brutto i zawierają podatek VAT, stosownie do obowiązujących przepisów.

5. Ceny pielgrzymek podane w PLN skalkulowane są według kursu: 1 USD = 3,20, 1 EUR = 4,10.

6. Wpłaty walutowej można dokonać w PLN po przeliczeniu wg kursu walut w PKO BP tabela „sprzedaż” z dnia wpłaty. Jeżeli termin jest krótszy niż ustalony w WU R.II pkt 2 obowiązuje kurs z dnia należnego z WU R. II pkt 2.

7. Dla grup zorganizowanych zasady płatności mogą być uzgodnione z Organizatorem grupy.

III. REALIZACJA UMOWY

 1. KBP zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z ofertą. Jednak kolejność realizacji programu może ulec zmianie (bez szkody dla treści programu i świadczeń) stosownie do warunków miejscowych i uzasadnionych okoliczności.
 2. 15 dni przed terminem KBP wysyła Klientowi pisemną informację, dotyczącą przygotowania się do wyjazdu oraz praktyczne wskazówki i porady.   
 3. Klient zobowiązuje się przestrzegać przepisy celne i dewizowe, stosować się do wskazówek pilota-przewodnika, ponieść skutki określone prawem obowiązującym w miejscu za ewentualne szkody wyrządzone z własnej winy lub z winy osób nad którymi sprawuje opiekę.
 4. KBP nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych (wojny, katastrofy żywiołowe, strajki, decyzje władz miejscowych itp.), oraz zmiany programowe wymuszone w trakcie trwania imprezy działaniami "siły wyższej". W takich sytuacjach KBP, działając w dobrej wierze, podejmuje wszystkie niezbędne i możliwe kroki na rzecz bezpieczeństwa Klienta i realizacji programu pielgrzymki.  
 5. KBP ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach Turystycznych z jej późniejszymi zmianami. dot. art.11 b, ust. 3 i 4 przepisów Ustawy.
 6. KBP zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Klientem w czasie trwania pielgrzymki, jeśli Klient swym postępowaniem (mimo zwracanych uwag) uporczywie zakłóca przebieg pielgrzymki, uniemożliwiając przewodnikowi lub pilotowi i grupie realizację programu.
 7. Jeśli w trakcie pielgrzymki Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, proszony jest o zawiadomienie przedstawiciela KBP – pilota grupy lub przewodnika – który ma obowiązek spowodować usunięcie zgłoszonych wad. Jeśli pilot grupy tego nie uczyni, Klient proszony jest o zawiadomienie pisemnie (faksem, e-mailem) KBP.  

IV. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PIELGRZYMCE

 1. Klient ma prawo zrezygnować z pielgrzymki informując KBP listem, faksem lub e-mailem.
 2. W przypadku dokonania istotnych zmian programowych pielgrzymki i świadczeń lub podwyższenia ceny pielgrzymki po podpisaniu Umowy, Klient w ciągu 5 dni akceptuje lub odrzuca proponowane zmiany, składając rezygnację. Wtedy KBP zwraca Klientowi wpłacone pieniądze.
 3. W przypadku rezygnacji z pielgrzymki z przyczyn niezależnych od KBP, Klient zostaje obciążony sumą wyliczoną w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione przez KBP. 

V. UBEZPIECZENIA

 1. KBP zawiera z SIGNAL IDUNA na rzecz Klientów ubezpieczenia: a) od kosztów leczenia – 20.000 Euro (w Europie i basenie Morza Śródziemnego), 40.000 Euro (inne kraje świata); b) od następstw nieszczęśliwych wypadków – 30.000 PLN (Europa i inne kraje świata); c) utrata bagażu - 2.000 PLN (Europa i Świat). Szczegóły ubezpieczenia są w  Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia SIGNAL  IDUNA TRAVEL, z którymi Klient powinien się zapoznać, potwierdzając to podpisem w Umowie – Zgłoszeniu.
 2. W sprawach uszkodzonego lub zagubionego przez przewoźnika bagażu Klient zwraca się bezpośrednio do przewoźnika, korzystając z pomocy i opieki pilota (przewodnika) grupy.
 3. Jeśli Klient chce ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z pielgrzymki, może to zrobić w KBP do 5 dni po podpisaniu umowy. Jeśli termin wyjazdu w dniu podpisania umowy z KBP jest krótszy niż 30 dni ubezpieczenie to należy dokonać w dniu zawarcia umowy.
 4. Klienci będący w trakcie leczenia chorób przewlekłych, prócz zgody lekarza na wyjazd, powinni się ubezpieczyć dodatkowo na tę okoliczność, bowiem pakiet TRAVEL takich przypadków nie obejmuje. Potrzebę takiego ubezpieczenia i czas należy skonsultować z Signal Iduna bezpośrednio (tel. 22 5056508) lub poprzez KBP.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma prawo do składania reklamacji w czasie do 30 dni od daty zakończenia pielgrzymki.
 2. KBP nie bierze odpowiedzialności za wady bądź niewykonanie świadczeń przez miejscowych usługodawców z którymi Klient zawarł bezpośrednio dodatkowe umowy. W takich sytuacjach KBP poprzez pilota grupy lub przewodnika, udziela Klientowi możliwej pomocy.
 3. KBP nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczeniu usług przewidzianych w umowie jeśli spowodowane są wyłącznie: a) działaniem lub zaniechaniem klienta, b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeśli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, c) siłą wyższą (art. 11a pkt 1). W takich przypadkach KBP czyni wszystko co możliwe na rzecz Klienta i realizacji programu.
 4. Doba hotelowa kończy się zwykle o godz. 12.00, a zaczyna o godz. 14.00.
 5. W przypadkach spornych mają zastosowanie przepisy Ustawy o Usługach Turystycznych i Kodeksu Cywilnego, a przy braku ugody rozstrzygane będą przez właściwy Sąd.

   ▲  Dotyczy pielgrzymek w kwocie powyżej 6200 PLN

         

         Nowelizacja Warunków Uczestnictwa - styczeń 2015 r.

Ochrona danych | Informacje Prawne

Copyright © 2010 Katolickie Biuro Pielgrzymkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone.